ලංකාවේ සියලු හෝටල්
login
Adams peak
හොටෙල් ලංකා අන්තර්ජාල අඩවිය ඔබව සාදරයෙන් පිළීගනිමු
ලංකා දරණිතලය මත වු අලංකාරතැන් කරා අප ඔබව රැගෙන යන්නෙමු. නිල් අහස,දසත විහැදුනු ‍ගංඟාවන්,සදා හරත වන ගහනයන්ගෙන් යුතු කදු පන්ති ඔබව විසම්ත කරනු ඇත. එපමණක්ද ,පෞරණික අපේ උරැමය,මුහුදු පරයන මහා වැවි, දවස පුරා හිරැගෙන් නැහැවෙන මහ මුහුද තිරයෙන් යුතු මෙ අපේ මවි බිම තුල ඔබත් රස විදින්න.
Tp :- / / E-mail :- reservation@hotellanka.lk

Green Shines Beach Hotel

ඉන්ද්‍රාණි ඉන්

Location: Anuradhapura Type: Hotel Rooms: Above 4 Sleeps: 17
වැඩිදුර

Hotel Sahan G

Hotel Chamila

Grandview Hotel - Rooms I

Privete Balcony, Safe Free Parking, Kiddies Play Area,bbq Facility & Meals5 Minutes Drive F
වැඩිදුර

සෙරන්ඩ්ප් චැලට්

Location: Kandy Type: Bungalow Rooms: 4 Sleeps: 8
වැඩිදුර

Family Owned Guest House

You Can Spend Your Time Happily & You Can Enjoy With Your Gang.we Provide Accommodation Fre
වැඩිදුර

Thippola

Overview Of Thippola Holiday Bungalow Yalaa Two Store
වැඩිදුර

ෆොටීස් රෙස්ට් ඉන්

Close To Beautiful Blue Water Sea And Abundant Greenery, The Hotel Is Located 7km From Mannar,
වැඩිදුර

Anuradapura Guest House

------------special Offers For Teledrama And Film Artists---------###########we Provide Extra
වැඩිදුර
price for transport
price for transport
E-mail :- reservation@hotellanka.lk
Tp :-
Tp :-
Hotel Babie & Ca
Wind Mill Beach Hote
Rs. 3,500 to Rs.6,500 Per Day
Swimming Pool, Air-conditioned Guest Rooms Come With A Porch And A Mos
Gedara-kalutara
Overviewlocated Just Half A
Air Link Rest Inn
Bogala Village Eco Resort
5000 Up
Bogala Village Eco Resort
This Is Where Your Dreams Of Special Moments In Life Become A Reality.
වැඩිදුර
ආයුබෝවන් හොටෙල් ලංකා
3500 - 5500
ආයුබෝවන් හොටෙල් ලංකා
Ayubowan Hotel Lanka Is Great Savings On Hotels In Anuradhapura, Good
වැඩිදුර
Paaruwa Nature Resor
3800 - 8200
Welcome To Paaruwa The Secluded Nature Resort, Located On The Banks Of
වැඩිදුර
මීමුරේ කෑම්පින්ග්
3000
මීමුරේ කෑම්පින්ග්
Please Let Us Know About Your Choices.. We Plan , And Make It On Real.
වැඩිදුර