ලංකාවේ සියලු හෝටල්
login
VEHERAHEN
ALUVIHARE
WEVURUKANNALA
Resvehera
හොටෙල් ලංකා අන්තර්ජාල අඩවිය ඔබව සාදරයෙන් පිළීගනිමු
ලංකා දරණිතලය මත වු අලංකාරතැන් කරා අප ඔබව රැගෙන යන්නෙමු. නිල් අහස,දසත විහැදුනු ‍ගංඟාවන්,සදා හරත වන ගහනයන්ගෙන් යුතු කදු පන්ති ඔබව විසම්ත කරනු ඇත. එපමණක්ද ,පෞරණික අපේ උරැමය,මුහුදු පරයන මහා වැවි, දවස පුරා හිරැගෙන් නැහැවෙන මහ මුහුද තිරයෙන් යුතු මෙ අපේ මවි බිම තුල ඔබත් රස විදින්න.
Tp :- / / E-mail :- reservation@hotellanka.lk

ඔරින්මා

Lake Wind Hotel

‍ඓතිහාසික කිරිŞ
වැඩිදුර

Capri Moon Hotel

We Have A/c And Non A/c Rooms With Attached Bathrooms At Your Choice !we Provide Free Wifi, Fre
වැඩිදුර

Priyankara Hotel

ද මැන්ග්‍රොව්ස්

Location: Kosgoda Type: Cottage Rooms: 3 Sleeps: 6
වැඩිදුර

Danish Villa Hotel-arugam

Overviewbeautiful Villa In A Tropical Paradise. The V
වැඩිදුර

කස්ට්ලේරි හොලිඩේ බන්ගලාව

With Unrivalled Water Views Of The Castlereigh Reservoir And Superb Garden Suites ,the Refreshi
වැඩිදුර

Lavinia Beach Inn

Nedagamuwa Village Inn

Dr. Kingsley Ranasinha

price for transport
price for transport
E-mail :- reservation@hotellanka.lk
Tp :-
Tp :-
Kaudulla Luxury Safa
Overviewthe Srilankan Expedi
Kalpitiya Hotelkalpi
Rs. 3,000 to Rs.6,000 Per Day
 it Is About 165 Km From The Capital City Colombo. A Relaxed Leis
Green Nest Holiday B
Kandy-> Matale-> Raththota-> Ilukumbura-> 31post Mile
Beach Holiday In Ran
Package : 6 Nights / 7 Day
Alsevana Ayurveda To
Rs. 2,500 to Rs.4,500 Per Day
To Book/reserve Please Contact:name: M.ravindra Gregoryemail:tel: 0728
වැඩිදුර
Kandy Mahaveli Viwe
Rs. 2,500 to Rs.9,000 Per Day
 we Are At3.5 Km From Kandy City our Hotel Located In Front
වැඩිදුර
Trincomalee Hotel Gl
Rs. 4,000 to Rs.6,000 Per Day
Location Trincomalee Is Located 257km Away From Colombo, In The Trinco
වැඩිදුර
Leisure Home Will Be
$ 20 to $50 Per Day
Stay In Sri Lanka As In Your Own Home     &nb
වැඩිදුර