ලංකාවේ සියලු හෝටල්
login
Adams peak
Aukana
Ambekke
හොටෙල් ලංකා අන්තර්ජාල අඩවිය ඔබව සාදරයෙන් පිළීගනිමු
ලංකා දරණිතලය මත වු අලංකාරතැන් කරා අප ඔබව රැගෙන යන්නෙමු. නිල් අහස,දසත විහැදුනු ‍ගංඟාවන්,සදා හරත වන ගහනයන්ගෙන් යුතු කදු පන්ති ඔබව විසම්ත කරනු ඇත. එපමණක්ද ,පෞරණික අපේ උරැමය,මුහුදු පරයන මහා වැවි, දවස පුරා හිරැගෙන් නැහැවෙන මහ මුහුද තිරයෙන් යුතු මෙ අපේ මවි බිම තුල ඔබත් රස විදින්න.
Tp :- / / E-mail :- reservation@hotellanka.lk

ඇක්වෙරියස් බීච් ක්ලබ්

Bandarawela Randumahala H

Renowned The World Over As A Health Resort, It Possesses A Cool And Mild Climate And Is Surroun
වැඩිදුර

Majestic Tourist Hotel

The Hotel Is Located In A Quiet Clean Area,in The Kandy City Limit.over Looking Beautyful Mount
වැඩිදුර

Primrose Guest House

Minneriya Hotelminneriya

Eliphant And Jeep Safarytousrseasy To Travel Anuradapura,polonnaruwa,habarana,and Sigiriyato Bo
වැඩිදුර

කොවේ හවුස්

Location: Tangalle Type: Villa Rooms: 3 Sleeps: 6
වැඩිදුර

Green Lanka Family Resort

You Can Spend Your Time Happily & You Can Enjoy With Your Gang.we Provide Accommodation Fre
වැඩිදුර

Kandy Mahaveli Viwe Hotel

 we Are At3.5 Km From Kandy City our Hotel Located In Front Of Mahaweli River. w
වැඩිදුර

යාපහුව පැරඩයිස් රිසෝට්

Overviewwe At The Yapahuwa Paradise Will Go Out Our W
වැඩිදුර
price for transport
price for transport
E-mail :- reservation@hotellanka.lk
Tp :-
Tp :-
Pinnawala Hotelpinna
Rs. 5,000 to Rs.9,000 Per Day
To Book/reserve Please Contact:name: Nilanthaemail:tel: 0773124094/035
හොලිඩේ බංගලාව - බෙන්තොට
හොලිඩේ බංගලාව - බෙන්තොට
Location: Bentota Type: Bungalow Rooms: 2 Sleeps: 4
The Tillicoultry
The Tillicoultry Bungalow Is A Beautiful Well Maintained Colonial Bung
විහාරගල වත්ත බංගලාව
විහාරගල වත්ත බංගලාව
Location: Haputale Type: Bungalow Rooms: Above 4 Sleeps: 12