ලංකාවේ සියලු හෝටල්
login
Elephants
Adams peak
view
VEHERAHEN
Resvehera
හොටෙල් ලංකා අන්තර්ජාල අඩවිය ඔබව සාදරයෙන් පිළීගනිමු
ලංකා දරණිතලය මත වු අලංකාරතැන් කරා අප ඔබව රැගෙන යන්නෙමු. නිල් අහස,දසත විහැදුනු ‍ගංඟාවන්,සදා හරත වන ගහනයන්ගෙන් යුතු කදු පන්ති ඔබව විසම්ත කරනු ඇත. එපමණක්ද ,පෞරණික අපේ උරැමය,මුහුදු පරයන මහා වැවි, දවස පුරා හිරැගෙන් නැහැවෙන මහ මුහුද තිරයෙන් යුතු මෙ අපේ මවි බිම තුල ඔබත් රස විදින්න.
Tp :- / / E-mail :- reservation@hotellanka.lk

හන්තාන ෂැඩෝ ‍රිසෝර්ට්

Location: Hantana Type: Bungalow Rooms: 1
වැඩිදුර

Hotel Beach Haven

Barberyn Beach Ayurveda R

Overview Of Barberyn Beach Ayurveda Resortbarberyn Be
වැඩිදුර

කටගමුව සෆාරි බංගලාව

Location: Yala Type: Bungalow Rooms: 1
වැඩිදුර

Pearl Grand Hotel

To Book/reserve Please Contact:name: M.favasemail:tel: 0777308557
වැඩිදුර

The Palanguin

ටොපිකල් බිචි හවුස්

The Tropical Beach House Is Superbly Located Right On The Beach At Thiranagama Just South Of Th
වැඩිදුර

විලා සන්බර්ඩ්

Location: Negombo Type: Villa Rooms: Above 4
වැඩිදුර
price for transport
price for transport
E-mail :- reservation@hotellanka.lk
Tp :-
Tp :-
Nuwaraeliya Via Hatt
Rs. 2,500 to Rs.35,100 Per Day
The Building Which Was Initially Builds In 1927 By Colombo Commercial
Laya Leisure
At The Edge Of The Western Province In Kaluthara, A Short Drive From C
Vavuniya Hotelvavuni
Rs. 3,000 to Rs.5,000 Per Day
To Book/reserve Please Contact:name: Raviemail:tel: 0242222364
නව විවෙක ඉන්
නව විවෙක ඉන්
Prince Palace Hotel
7500-15000
With Friendly Service. Natural Environment With Cool Climet. On The Wa
වැඩිදුර
Ceylan Hotel
Rs. 7,000 to Rs.10,500 Per Day
Frontrestaurantbed Roombarth Roomswiming Poolgardento Book/reserve Ple
වැඩිදුර
Hotel Bolgoda Park
Rs. 5,170 to Rs.5,390 Per Day
Room Only Luxury Triple Room With Tub & Balcony Rs.5,390/=non A/c Room
වැඩිදුර
Arugambay Beach Hot
Rs. 3,000 to Rs.6,000 Per Day
Arugam Bay: Your Surfing Heaven We’ve Been To Many Beaches, Swam
වැඩිදුර