ලංකාවේ සියලු හෝටල්
login
Ancient City
Elephants
WEVURUKANNALA
හොටෙල් ලංකා අන්තර්ජාල අඩවිය ඔබව සාදරයෙන් පිළීගනිමු
ලංකා දරණිතලය මත වු අලංකාරතැන් කරා අප ඔබව රැගෙන යන්නෙමු. නිල් අහස,දසත විහැදුනු ‍ගංඟාවන්,සදා හරත වන ගහනයන්ගෙන් යුතු කදු පන්ති ඔබව විසම්ත කරනු ඇත. එපමණක්ද ,පෞරණික අපේ උරැමය,මුහුදු පරයන මහා වැවි, දවස පුරා හිරැගෙන් නැහැවෙන මහ මුහුද තිරයෙන් යුතු මෙ අපේ මවි බිම තුල ඔබත් රස විදින්න.
Tp :- / / E-mail :- reservation@hotellanka.lk

Madhusha Rest

Situated To Bordering To Tea Estate. Comprising 17 Double Rooms. 13 K.m To Adam"s Peak. We Arra
වැඩිදුර

නිලවීර රෙස්ට්

Location: Anuradhapura Type: Guest House Rooms: 4 Sleeps: 16
වැඩිදුර

මැරීන් ටුවරිස්ට් ගෙස්ට් හවුස්

Location: Negombo Type: Guest House Rooms: Above 4 Sleeps: 10
වැඩිදුර

Viksund Water Sport Resor

Ranjit's Ambalama

Ranjits Ambalama In Cinnamon Gardens Provides Comfortable Rooms In An Eco Friendly Setting Wit
වැඩිදුර

Bentota Beach Accommodat

Location: Bentota Type: Guest House Rooms: Above 4 Sleeps: 10
වැඩිදුර

Kandy Hotelhotel Kandykan

To Book/reserve Please Contact:name: Thejaemail:tel: 0352240751/0773422139
වැඩිදුර

Isuru Inn Guest House

Budget Hotel In Bandarawe

Free! wifi Is Available In The Hotel Rooms And Is Free Of Charge. budget Double Rooms
වැඩිදුර

ශැන්ඩොන් බංගලාව

Location: Kalpitiya Type: Bungalow Rooms: 4 Sleeps: 15
වැඩිදුර
price for transport
price for transport
E-mail :- reservation@hotellanka.lk
Tp :-
Tp :-
බීච් විලා
බීච් විලා
Location: Talpe Type: Villa Rooms: Above 4 Sleeps: 20
Pigeon Island Beach
Rs. 4,000 to Rs.8,000 Per Day
 this Is An Ideal Getaway For Holiday Makers And For Retired Fami
Momento Guest House
Hotel Gemland
Prince Palace Hotel
7500-15000
With Friendly Service. Natural Environment With Cool Climet. On The Wa
වැඩිදුර
Riverside Hotel Colo
$ 30 to $70 Per Day
Deluxe Room Usd 45 Weeks Days Usd35super Deluxe Room Usd70, Weeks Days
වැඩිදුර
Club Villa Bentota
Elephass Resort
Rooms: above 4
To Book/reserve Please Contact:name: Manageremail:tel: 0662054111
වැඩිදුර