ලංකාවේ සියලු හෝටල්
login
WEVURUKANNALA
Tea
හොටෙල් ලංකා අන්තර්ජාල අඩවිය ඔබව සාදරයෙන් පිළීගනිමු
ලංකා දරණිතලය මත වු අලංකාරතැන් කරා අප ඔබව රැගෙන යන්නෙමු. නිල් අහස,දසත විහැදුනු ‍ගංඟාවන්,සදා හරත වන ගහනයන්ගෙන් යුතු කදු පන්ති ඔබව විසම්ත කරනු ඇත. එපමණක්ද ,පෞරණික අපේ උරැමය,මුහුදු පරයන මහා වැවි, දවස පුරා හිරැගෙන් නැහැවෙන මහ මුහුද තිරයෙන් යුතු මෙ අපේ මවි බිම තුල ඔබත් රස විදින්න.
Tp :- / / E-mail :- reservation@hotellanka.lk

Hotel In Dambulla.

To Book/reserve Please Contact:name: Www.lankaland.lkemail:tel: Www.lankaland.lk
වැඩිදුර

Sea Garden Hotel

Ranketha Rest

කොලොනියල් විලා

Location: Weligama Type: Villa Rooms: 4 Sleeps: 10
වැඩිදුර

Experience The Tranquilit

    Rental Rates: Room Rate Rs.2500.00 Per Day Without Mealto Book/reserve Pleas
වැඩිදුර

වල්ඩ්ස් එන්ඩ් ලොඡ්

Casamara Hotel

Udawalawe Luxury Safari C

Udawalawe National Park Is Located Approximately 200
වැඩිදුර

Ice Bear Guest House

Park View Hotel, Jaffna

This Hotel Is Good For Families In That Next Door Is The Ymca And Opposite There Is A Childrens
වැඩිදුර
price for transport
price for transport
E-mail :- reservation@hotellanka.lk
Tp :-
Tp :-
මවුන්ට් විවු
මවුන්ට් විවු
Location: Kandy Type: Home Stay Rooms: 4 Sleeps: 10
ද ටි ෆැක්ටරි හො‍ටෙල්
ද ටි ෆැක්ටරි හො‍ටෙල්
Overviewsurrounded By Hills
අවෝන් ගෙස්ට්
අවෝන් ගෙස්ට්
Location: Hikkaduwa Type: Guest House Rooms: 4 Sleeps: 8
Pugoda Walauw
30 Minutes Drive From The Colombo Bandaranayake International Airport
Cheap Room In Polonn
Rs. 1,500 to Rs.2,500 Per Day
Non Ac Double Room 1500to Book/reserve Please Contact:name: Bandula Pr
වැඩිදුර
Friendly, Comfortabl
$ 24 to $49 Per Day
We Do Not Process Credit Cards.restaurant, Bar, Free Wifi And Security
වැඩිදුර
Savon Rich Garden Re
Rs. 1,000 to Rs.8,000 Per Day
 we Are Savonrich Garden Resort At Trincomale Road, Kurundankulam
වැඩිදුර
Stream Site Hotel Fo
$ 32 Per Day
If Tourists Want Additional Mettres Can Be Supplied With Other Things.
වැඩිදුර